Toimitus- ja takuuehdot

Oy ViaCon Ab TOIMITUSEHDOT 1/2021

Nämä Toimitusehdot koskevat kaikkia Oy ViaCon Ab:n tuotteita

  1. Ostajan antamat tiedot

Toimituksen toimitusaika alkaa vasta sitten, kun ostaja on antanut kaikki toimituksen vaatimat tiedot.

Ostajan on toimitettava Oy ViaCon Ab:lle (jäljempänä ViaCon) vähintään seuraavat tiedot:

  • Ostajan yhteystiedot sekä työmaan ja sen yhteyshenkilön yhteystiedot.
  • Ostajan laskutustiedot.
  • ViaConin tuoteohjelmien mukaiset mitta- ja määrätiedot ( esim. koko, pituudet, suuntakulmat).
  • ViaConin tuotantoa koskien mitoitustiedot voimassaolevien ohjeiden mukaan.
  • Toimitus Ostajan antamien lähtötietojen perusteella

Ostajan suunnittelija vastaa tuotteen mitoituksen lähtötiedoista. Ostaja vastaa tuotteen lähtötietojen oikeellisuudesta. ViaConilla on oikeus muuttaa toimitusaikaa, jos Ostajan ilmoittamat lähtötiedot ovat muuttuneet tai puutteelliset.

Jos mahdolliset virheelliset lähtötiedot aiheuttavat muutoskustannuksia, veloitetaan ne Ostajalta.

  • Toimitus, kuorman purku ja varastointi

Mikäli ViaCon toimittaa tuotteet Ostajan osoittamaan paikkaan, vastaa Ostaja kuljetuskaluston perillepääsystä.

Ostaja vastaa tuotteen purusta purkupaikalla, ellei muuta sovita. Vapaa purkuaika on sovittava tuotekohtaisesti erikseen, jonka ylimenevältä ajalta ViaConilla on oikeus laskuttaa ylimääräiset kulut.

Toimitukseen kuuluu yksi (1) purkupaikka, ellei muuta ole sovittu.

Ennalta sopimattomista purkupaikoista veloitetaan erikseen.

Mikäli toimitus viivästyy 14 pv suunnitellusta ajankohdasta ostajasta johtuen, ViaCon pidättää oikeuden laskuttaa 100 % toimituksen arvosta.

Lisäksi Ostaja vastaa toimituksen siirtymisestä 14 pv jälkeisistä aiheutuneista varastointikustannuksista.

Toimituksen siirtyessä Ostajan toimesta ViaConilla on oikeus osaltaan vaikuttaa uuteen toimitusaikaan.

Jos Ostaja peruuttaa tuotteen, jonka valmistus on jo aloitettu, ViaConilla on oikeus veloittaa tuotteen hinta kokonaan ilman rahtia.

  • Laatu

Katso Oy ViaCon Ab yleiset takuuehdot 1/2016

  • Muut ehdot

Muilta osin noudatetaan Teknisen Kaupan yleisiä myyntiehtoja TK Yleiset 2010

Oy ViaCon Ab:n YLEISET TAKUUEHDOT 1/2016

Tuotteen toimitus ja takuu

Oy ViaCon Ab (”ViaCon”) toimittaa tuotteensa ja antaa takuun niissä mahdollisesti esiintyvien materiaali- ja kokoonpanovirheiden varalta näiden yleisten takuuehtojen mukaisesti. Näiden ehtojen mukaisen vastuun voimassaolon edellytyksenä on, että ViaCon on toimittanut tuotteen, että tuotetta on käsitelty näiden takuuehtojen, ViaConin ohjeiden, Suomen Liikenneviraston ohjeiden tai muiden soveltuvien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Mikäli tuotteen materiaalissa tai kokoonpanossa ilmenee takuuaikana virhe, ViaConilla on oikeus omalla kustannuksellaan joko korjata virhe, toimittaa uusi tuote virheellisen tilalle ja/tai maksaa virhettä vastaava hyvitys.

Takuuaika alkaa tuotteen toimituspäivästä ja on 1 vuosi tuotteen materiaalille ja kokoonpanotyölle sekä 5 vuotta putkituotteen pinnoittamiselle.

Tuotteen tarkastus, asennus ja testaus

Tuote tulee tarkastaa huolellisesti viipymättä sen toimituksesta. Mahdollisista kuljetusvaurioista tai muista silmämääräisesti havaittavista virheistä tulee ilmoittaa viipymättä ja viimeistään 10 päivän kuluessa toimituksesta ja virheistä, joita ei silmämääräisesti ole voitu havaita vastaanottotarkastuksessa, on ilmoitettava viimeistään 10 päivän kuluttua siitä kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita.

Tuote tulee asentaa ja testata ViaConin ohjeiden mukaisesti. Mikäli tuotteelle on sovittu tehtäväksi muun kuin ViaConin toimesta laadunvarmistus- tai muita testauksia, tulee ne tehdä ja niiden tulos dokumentoida ja ilmoittaa ViaConille ennen tuotetta koskevien asennusrakenteiden tai kaivannossa olevien liitosten peittämistä.

Vaatimukset

Tuotteen virheellisyyteen perustuvat vaatimukset on esitettävä ViaConille kirjallisesti viipymättä virheen ilmenemisestä ja joka tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluessa tuotteen takuuajan päättymispäivästä uhalla, että takuu ei sen jälkeen ole voimassa eikä ViaCon ole virheestä vastuussa. 

Vastuunrajoitukset

ViaCon ei vastaa tuotteesta, johon on tehty muutoksia toimituksen jälkeen tai jota on käsitelty vastoin ViaConin ohjeita tai määräyksiä.

ViaCon ei vastaa siitä, että tuote soveltuu asiakkaan tai tämän sopimuskumppanien käyttötarkoitukseen. Liikenneviraston Putkisiltaohjeen tai muun vastaavan kolmannen tahon ohjeen mukaisesti tuotteelle mahdollisesti arvioitu ennustettu käyttöikä on tarkoitettu ainoastaan tuotteen käytön suunnitteluun liittyen, eikä sellainen laskelma tai arvio laajenna tai pidennä ViaConin virhe- tai takuuvastuuta tuotteesta, eikä sellaiseen voi vedota ViaConia vastaan, ellei ViaCon ole sellaiseen vastuuseen erikseen nimenomaisesti kirjallisesti sitoutunut.

ViaCon ei vastaa virheen etsinnän kustannuksista eikä rakenteiden purku- tai ennallistamiskustannuksista eikä tuotteesta tai sen korjaamisesta tai korvaamisesta muulle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai kustannuksista. Takuuvastuu ei kata tuotteen rahtikuluja tai muita välillisiä toimituskuluja.

ViaCon ei vastaa missään olosuhteissa välillisistä, epäsuorista tai epätavallisista vahingoista, kuten liikevaihdon menetyksestä, tuotantotappioista, saamatta jääneestä tai menetetystä voitosta, asiakkaan sopimuskumppanin tai muiden kolmansien vaatimuksista tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta. 

ViaConin vastuu tuotteessa olevasta virheestä on kaikissa oloissa rajattu määrällisesti kyseessä olevasta tuotteesta ViaConin vastaanottaman kauppahinnan määrään (mahdollisella käyttöikävähennyksellä alennettuna).